SQL Sorgulama Dili ve Transact SQL Nedir

SQL Sorgulama Dili Nedir
Sql “Structured Query Language” kelimelerinin baş harflerinden meydana gelmektedir. Türkçe
anlamı olarak yapılandırılmış sorgu dilidir.Veritabanı Yaklaşımı ile birlikte bir veri sorgulama
diline veya aracına ihtiyaç duyulmuştur. İlk başta matematiksel bir sözdizimine sahip olan
SQUARE adlı bir dil geliştirilmiştir. Geniş kullanıcı kitleleri tarafında kolay kullanılabilmesi için
matematiksel söz dizimli SQUARE dilinden vazgeçilerek, İngilizce’ye benzer sözdizimine sahip
bir dil oluşturulmuş ve SEQUEL olarak adlandırılmıştır. Daha sonra da bu SEQUEL dili,
İngilizce söylenişine paralel olarak SQL olarak adlandırılmıştır. SQL dili ilişkisel alanda büyük
ilgi görmüş ve İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinin (VTYS) tümünde yer alan standart dil
görünümü kazanmıştır.SQL ile veritabanında ekleme, silme, güncelleme ve bu kayıtların listelesi
oluşturulabilir. SQL dili ile projemizin ms-sql veritabanı üzerinde sorgular oluşturulmuştur.
Transact SQL Nedir
SQL, düzeltilmesi veya değiştirilmesi istenen bilgileri açıkça belirtmeye izin veren ve yerine
getirilebilecek başlıca işlemleri tanımlamamızı sağlayan bir komut takımıdır. Bu komutların
oluşturduğu yapıya Transact SQL dili denir. Transact SQL ile veri ve sorgulara erişebilir,
güncelleyebilir ve ilişkisel veritabanı sistemini yönetebilirsiniz. Transact SQL komutları
kullanım amaçlarına göre üç genel kategoriye ayrılır
SQL Veri işleme Dili veri girmek, değiştirmek, silmek ve verileri almak için kullanılan
DML komutlarının tümüdür. En sık kullanılan DML komutları ve kullanım amaçları aşağıdaki
gibidir.
SELECT : Veri seçmek
DELETE: Veri silmek
UPDATE : Veri güncellemek
INSERT: Veri eklemek
SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language – DDL)
SQL Veri Tanımlama Dili verilerin tutulduğu nesneler olan tabloların yaratılmasını, silinmesini ve
bazı temel özelliklerinin düzenlenmesini sağlar. En sık kullanılan bazı DDL komutları ve
kullanım amaçları aşağıdaki gibidir.
CREATE TABLE : Yeni bir tablo yaratmak
ALTER TABLE : Tabloda değiĢiklik yapmak
DROP TABLE : Tabloyu silemek
CREATE INDEX : Tabloda dizin oluşturmak
SQL Veri Kontrol Dili (Data Control Language – DCL )
SQL Veri Kontrol Dili bir veritabanı kullanıcısı veya rolü ile ilgili izinlerin düzenlenmesini
sağlar. Aşağıdaki tablo DCL komutlarını ve fonksiyonlarını göstermektedir.
GRANT: Kullanıcıya yetki vermek
DENY: Kullanıcı, grup veya rolü herhangi bir eylem için engeller.
REVOKE: Daha atanmış olan yetki veya engeli kaldırır